Historia

1966-1976
 

            We wrześniu 1966 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego na placu Biblioteki Publicznej z udziałem 160 uczniów i pięciu nauczycieli: Haliny Wierciochowej, Zofii Golusdy, Jana Meisenheldera, Feliksa Czuryły i Jerzego Sankowskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Marian Zygmunt. Kształcenie rozpoczęto w czterech kierunkach: elektromonter, mechanik pojazdów samochodowych, kelner i kucharz. Zajęcia odbywały się w klasach byłej szkoły parafialnej, a naukę zawodu prowadziły zakłady pracy.

         W drugim roku nauki przybyły trzy oddziały: kucharz, mechanik maszyn rolniczych i mechanik ciągnikowy. W następnym roku nauka odbywała się w Szkole Przyzakładowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego i Szkole Przyzakładowej Państwowego Ośrodka Maszynowego. W lutym 1968 r. zajęcia teoretyczne prowadzone były w nowo wybudowanym  internacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

         Kolejnym ważnym etapem w życiu szkoły był rok szkolny 1969/70, gdy powstały nowe kierunki kształcenia: murarz i malarz budowlany oraz kierunek dokształcający.

W październiku 1969 r. funkcje dyrektora szkoły objął  Andrzej Bogusławski.

Szkoła posiada wreszcie własny budynek zbudowany ze składek społeczeństwa w ramach realizacji hasła "Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego".

         Rok 1970/71 obfitował w ważne zmiany. Powstało trzyletnie technikum budowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum ekonomiczne dla pracujących oraz nowy kierunek szkoły zawodowej - ślusarz-mechanik. Szkoła liczyła wówczas dwadzieścia klas i uczyło się w niej 662 uczniów, pod kierunkiem 45 nauczycieli.

         Istotną rolę w życiu szkoły odegrała powołana w roku 1971 Szkolna Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Akcja "Lato w OHP" była interesującą formą pracy i wypoczynku dla młodzieży i nauczycieli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się hufce zagraniczne będące często jedyną możliwością wyjazdu poza granice kraju. Za szczególne osiągnięcia junacy i nauczyciele odznaczani byli srebrnymi i brązowymi odznakami OHP.

Szczególnie ważnym rokiem dla szkoły był rok szkolny 1973/74. Otrzymaliśmy własny sztandar oraz imię znakomitego Polaka księdza Stanisława Staszica.

Nowym dyrektorem szkoły został Jerzy Lewandowski. Dotychczasowe Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostały przemianowane na Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Szkołę kończą pierwsi maturzyści. Było ich dziesięciu. Medyczne Studium Zawodowe otworzyło w naszej szkole swoją filię przygotowującą personel pielęgniarski dla potrzeb środowiska.

         W 1973 roku po raz pierwszy odbyła się sesja popularno-naukowa o działalności patrona szkoły z udziałem uczniów z LO w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ekonomicznego im. St. Staszica w Szczecinie i uczniów szkół podstawowych z Kamienia i Golczewa. Młodzież szkolna zorganizowała pokaz gimnastyczny, prezentację właściwego żywienia i występ artystyczny.

         W pierwszych dziesięciu latach istnienia szkoły uczniowie otoczyli opieką Cmentarz Wojenny żołnierzy poległych w walkach o Kamień Pomorski. Za dbałość o żołnierskie kwatery, szkoła otrzymała Medal i Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

         Ważną rolę odgrywał również internat, który był nie tylko miejscem zamieszkania dla ponad dwustu uczniów szkoły, ale prowadził również prężną działalność kulturalno-wychowawczą, co zaowocowało pierwszym miejscem w województwie na najlepszy internat.

1977-1986
 

         Drugie dziesięciolecie działalności szkoły zapoczątkowało współpracę ze szkołą w Grevesmühlen z NRD. Wizyta dyrektorów pozwoliła na ustalenie płaszczyzny tej współpracy, która objęła: kontakty dyrektorów w zakresie wymiany doświadczeń w kierowaniu szkołą, prywatne kontakty nauczycieli, kontakty młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowe i organizacje obozów sportowych.

         W rocznicę 10–lecia istnienia szkoły, została odsłonięta tablica pamiątkowa  z popiersiem Patrona Szkoły – St. Staszica.

         W kamieńskim muzeum została zorganizowana wystawa pod nazwą „Młodzież szkole i społeczeństwu”.

         W roku szkolnym 1979/80 powstało Liceum Zawodowe o profilu gastronomicznym kształcące w cyklu czteroletnim fachowców do obsługi ruchu turystycznego i sieci zakładów gastronomicznych.

         Od kwietnia 1980 roku szkoła posiada własny hymn. Słowa „Rozjaśnić jutro” napisała była nauczycielka naszej szkoły pani Maria Szkolnicka, a muzykę skomponował znany w środowisku szczecińskim Michał Mokrzyc.

         W roku 1984 odszedł na emeryturę długoletni dotychczasowy dyrektor Jerzy Lewandowski. Funkcję tę przejął Antoni Wilczyński. W budynku szkoły i w internacie został przeprowadzony remont i wymieniono instalację centralnego ogrzewania.

         W roku 1986 szkoła została członkiem Klubu Szkół Staszicowskich i rozpoczęła uczestnictwo w Ogólnopolskich Sympozjach Szkół Staszicowskich.

         W roku szkolnym 1985/86 obchodziliśmy 20-lecie działalności. Z tej okazji nauczyciel fizyki Eugeniusz Konieczny zaprojektował medal z wizerunkiem patrona szkoły, który został wręczony nauczycielom  i pracownikom zasłużonym dla rozwoju placówki. W tym roku rozpoczęło działalność Medyczne Studium Zawodowe technik fizjoterapii, które kształciło kadry dla kamieńskiego uzdrowiska.

         Do tradycji szkoły weszły również obchody międzynarodowego Dnia Teatru organizowane przez koło „Młodzi Miłośnikami Melpomeny”. W ciągu wielu lat swojej działalności (od 1972 roku) koło było nagradzane wyróżnieniami na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Opiekunem koła od początku jego istnienia była Stefania Grygier-Kołodziejczyk – jedna  z najdłużej pracujących nauczycielek szkoły.

         Wiele laurów otrzymywała młodzież za zwycięstwa
i wyróżnienia w organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Szczecińskiej konkursie „Moja Ziemia”.

         W tym okresie nauczyciele przedmiotów gastronomicznych przygotowywali wraz z uczniami konkursy kulinarne i sesje popularno - naukowe, między innymi na tematy: ryby w codziennym żywieniu, warzywa i owoce jako źródła witamin, zdrowa żywność czy dary jesieni, które na stałe weszły do corocznych planów pracy szkoły.

1987-1996
 

         W latach 1986-1996 nastąpił największy rozwój szkoły. To wtedy istniało w Zespole Szkół Zawodowych najwięcej oddziałów i kierunków kształcenia - od 28 klas w roku 1986 do 39 oddziałów i blisko tysiąca uczniów w roku szkolnym 1991/92. W tym okresie nastąpił duży rozwój bazy dydaktyczno ­wychowawczej. Zwiększały produkcję szkolne warsztaty, dzięki czemu zapewniły stanowiska szkoleniowo-produkcyjne blisko czterystu uczniom. Uczniowie kształcili się wykonując wiele usług i znaczną ilość poszukiwanych w całym kraju wyrobów. Oczywiście było to możliwe dzięki dobrej znajomości środowiska oraz ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły, kierownictwa warsztatów szkolnych oraz nauczycieli. Te sukcesy szkoły byłyby niemożliwe bez znakomitej współpracy z rodzicami, którym składamy w tym momencie wielkie podziękowania.

         Warsztaty szkolne, z których pozostała już tylko część gastronomiczna, odegrały i odgrywają w życiu szkoły i całego środowiska ogromną rolę. Były przez długi okres swojego istnienia przedsiębiorstwem usługowo ­produkcyjnym. Warsztat produkował wówczas obiady dla pracowników, dzieci i młodzieży całej gminy. Zapewniał i nadal zapewnia obsługę wielu imprez okolicznościowych, między innymi Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej.

         W zakresie działalności mechanicznej, warsztat świadczył usługi ślusarsko ­tokarskie, obróbkę mechaniczną, produkcję aluminiowych stołów i zlewozmywaków dla punktów gastronomicznych. Uczniowie szkoły corocznie uczestniczyli w konkursie na najlepszego ucznia z zawodzie: kucharz, ślusarz, kelner, mechanik i zdobywali laury
w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

         W roku szkolnym 1990/91 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Na to stanowisko Rada Pedagogiczna wybrała Annę Pazurę. W tym roku powstały nowe kierunki kształcenia: Technikum Zawodowe technik technologii żywienia i Medyczne Studium Zawodowe - technik dietetyk.

         W  roku 1991 funkcję dyrektora szkoły z konkursu objęła mgr inż. Janina Mańczak. W życiu szkoły nastąpiły kolejne zmiany. Utworzone zostało pięcioletnie technikum zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna, zorganizowana ze środków własnych i dobrowolnych składek rodziców. Jej organizacją zajął się późniejszy dyrektor szkoły mgr Leszek Szefliński. Zakupiono nowoczesne maszyny do warsztatów szkolnych i zaadaptowano nowe pomieszczenia dla warsztatów mechanicznych.

Z myślą o potrzebach najuboższych uczniów utworzono Fundusz Pomocy Młodzieży.

         W roku szkolnym 1993/94 wprowadzono w ZSZ kształcenie wdrożeniowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz-spawacz. Otwarto również filię Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej i Technikum Zawodowe  żywienie zbiorowe oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i Liceum Ogólnokształcące. W szkole istniało wówczas 35 oddziałów młodzieżowych i 3 oddziały dla dorosłych.

         W roku 1994/95 szkoła podjęła się realizacji eksperymentalnego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wdrożenia przedmiotu „zarys gospodarki rynkowej”.

Istotną rolę w działalności szkoły odgrywała zawsze biblioteka szkolna, posiadająca wówczas ponad 22 tysiące woluminów. Biblioteka gromadziła wydawnictwa, które odzwierciedlały charakterystyczne dla szkoły kierunki kształcenia. Wielokrotnie brała udział w konkursach na najlepszą bibliotekę w województwie i otrzymywała za swoją działalność wyróżnienia.

         Bardzo ważnym wydarzeniem zamykającym trzydziestoletni okres działalności szkoły było zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich i III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie i jego epoce. Gościliśmy wówczas przedstawicieli 34 szkół staszicowskich z całej Polski, a nasza uczennica Agnieszka Bondel zajęła trzecie miejsce w tym prestiżowym konkursie.

1997-2006


         W ostatnim dziesięcioleciu trwała systematyczna modernizacja warsztatów gastronomicznych i pracowni przedmiotowych. Wszystkie sale lekcyjne zostały odnowione i wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne dzięki inicjatywie nauczycieli i przy ogromnym wsparciu finansowym rodziców.

         Uczniowie szkoły uczestniczyli w różnych olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Niemożliwe jest wymienienie wszystkich osiągnięć uczniów w ciągu ostatnich lat funkcjonowania szkoły. Warto jednak wymienić te najistotniejsze.
W 1997 r. Hubert Karwowski zajął I miejsce w Wojewódzkim Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz i zakwalifikował się do turnieju ogólnopolskiego. W tym samym roku chłopcy zdobyli mistrzostwo wśród szkół województwa szczecińskiego w piłce nożnej. Nasza szkoła była również organizatorem spotkania Makroregionu Pomorza Zachodniego. W 1998 r. po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Wychowanie dla jakości” i zajęli V miejsce, a uczniowie kI. II ślusarz zajęli II miejsce w Wojewódzkim Turnieju na najlepszego w zawodzie ślusarza. W roku 1999 nauczyciele przedmiotów gastronomicznych byli organizatorami Wojewódzkiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz. W imprezie uczestniczył Starosta Powiatu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Zachodniopomorskiego centrum Edukacyjnego a uczeń Krystian Kania zajął I miejsce w tym konkursie. W tym samym roku Krystian Szymak zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na najlepszego ślusarza.

         W ciągu ostatnich lat powstały nowe kierunki kształcenia.
W 1997 r., utworzone zostało Technikum Zawodowe – technik żywienia i gospodarstwa domowego. W tym również roku Premier Rzeczypospolitej ufundował stypendium dla najlepszych uczniów szkół średnich w Polsce. Pierwsza nagrodę wśród naszych uczniów otrzymała Joanna Papis, która uzyskała średnią 5,4. Kolejnymi laureatami tego prestiżowego wyróżnienia byli: Anna Cieśla, Marcin Bott, Justyna Bysiak, Katarzyna Tymrakiewicz, Małgorzata Koziełło, Justyna Błądzinska.

         W roku szkolnym 1999/2000 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Obowiązki te przejął mgr Leszek Szeliński. Na wicedyrektora do spraw wychowawczych powołany został Dariusz Juszczak. Kierownikiem warsztatów szkolnych został  Zbigniew Wnuk -Lipiński a warsztatów gastronomicznych Ewa Kot. Powstały również nowe kierunki kształcenia: Liceum Techniczne oraz Liceum Zawodowe o kierunku technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali sukcesywnie imprezy z okazji rocznic okolicznościowych oraz prezentacje profilaktyczne. Bardzo czynnie brali udział w konkursach literackich. Organizowali zbiórki pieniężne i rzeczowe dla najbardziej potrzebujących pomocy oraz dla najbliższych domów dziecka.

         W roku szkolnym 2002/2003 z ZSZ otworzono nowe kierunki kształcenia: trzyletnie Liceum Profilowane: usługowo-gospodarcze, zarządzanie-informacją i ekonomiczno-administracyjne.

Wprowadzenie nowego przedmiotu nauczania, jakim były podstawy przedsiębiorczości, zaowocowało cyklem prezentacji kampanii reklamowej gmin powiatu kamieńskiego, w których udział brali lokalni twórcy kultury, miejscowi przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz. Imprezy te umożliwiły młodzieży obejrzenia wystaw prac malarzy, rzeźbiarzy, fotografów, poszerzenie wiedzy o regionie oraz poznanie perspektyw jego rozwoju.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli znaczące sukcesy na szkolnej giełdzie turystycznej "Przygoda". Zdobyli między innymi I miejsce i nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w konkursie "Zachodniopomorskie w zmysłach", wyróżnienie w ogólnopolskim finale oraz możliwość udziału w młodzieżowych targach "Young Live" we Frankfurcie nad Odrą, a w 2006 roku I miejsce i nagrodę Narodowego Banku Polskiego w ogólnopolskim konkursie "Przygoda z przedsiębiorczością".

         W roku 2002 rozpoczęliśmy współpracę z dwiema szkołami z Niemiec w ramach tzw., wymiany szkolnej. Jedną z nich jest szkoła zawodowa w Velgast koło Stralsundu. Wymiany między nami odbywają się cyklicznie. Jednego roku jeździmy jako goście do Velgast a w następnym przedstawiciele tej szkoły goszczą w Kamieniu. W czasie tych spotkań młodzież uczestniczy w zajęciach szkolnych a po lekcjach poznaje okolice, zwyczaje i zabytki danego regionu.

         Drugim naszym partnerem zagranicznym jest Internationale Bund e. V. z Frankfurtu nad Odrą. Współpracę z tą szkołą rozpoczęliśmy od uczestnictwa w targach młodzieżowych i obsługi restauracji polsko-niemieckiej w czasie trwania targów. W 2006 roku szkolnym rozszerzyliśmy współpracę o tzw. wymianę młodzieżową. Współpraca polega na spotkaniach młodzieży obu szkół, w trakcie których są opracowywane i realizowane wspólne projekty. Wsparcie finansowe na współpracę  szkoła uzyskuje od Niemiecko-Polskiej Wymiany Młodzieży i Euroregion "Pomerania".

         Warto przypomnieć, że od roku 2002/03 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Wciąż dostosowujemy kierunki kształcenia do potrzeb środowiska. W roku 2004/2005 przestało istnieć pięcioletnie Technikum Zawodowe. W miejscu byłego warsztatu mechanicznego rozpoczęto realizację Centrum Ratownictwa. Znaczną część internatu szkolnego zaadaptowano na potrzeby Starostwa Kamieńskiego.

         W styczniu 2005 roku powstał w szkole Szkolny Ośrodek Kariery, który służy młodzieży powiatu kamieńskiego w wyborze zawodu, dalszego kierunku kształcenia oraz informuje o ofercie na ryn Wstaw/edytuj kotwicęku pracy.

          Okres ten to również czas licznych remontów i inwestycji. Przeprowadzono gazyfikację kuchni warsztatów szkolnych oraz remont pomieszczeń gastronomicznych, korytarzy, toalet i pokoju nauczycielskiego. Wymieniono większość okien i wyremontowano znaczną część dachów. Doposażono sale lekcyjne w nowe stoły i krzesła. Pozyskano nową pracownię komputerową oraz zainstalowano system monitoringu szkoły. Skomputeryzowano też administrację.

 

2006-2011
 

    Od roku 2005 szkołą kieruje nowy dyrektor  Andrzej Swatowski, a stanowisko wicedyrektora objął absolwent naszej szkoły Mirosław Majek. Następuje okres, w którym szkoła modernizuje budynek szkolny oraz dostosowuje kształcenie do potrzeb uczniów i rynku pracy. Przeprowadzono kilka istotnych remontów miedzy innymi: budowa nowej kotłowni gazowej, kapitalny remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej w ciągach korytarzowych, remont dachu nad warsztatami szkolnymi i biblioteką, kompleksowa modernizacja warsztatów szkolnych zrealizowana w ramach projektu unijnego, remont placu parkingowego, prace poprawiające estetykę szkoły wewnątrz i na zewnątrz, zmodernizowano system monitoringu szkoły.

    W szkole realizowane są projekty edukacyjne wspierające proces edukacyjny i dające większe szanse uczniom na lokalnym rynku pracy.  Wielu nauczycieli to absolwenci tej szkoły, z czego możemy być bardzo dumni. Niektórzy nauczyciele mają możliwość uczyć nawet wnuki swoich uczniów, bo jak już wyżej wymieniono, szkoła kształciła również w systemie wieczorowym i zaocznym. W latach 2006 – 2011 doszło do tzw. zmiany pokoleniowej nauczycieli i pracowników administracyjnych. W tym okresie na emeryturę przeszło 12 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Spadła w tym czasie liczba nauczycieli z 68 do 45. Aby sprostać zapotrzebowaniom środowiska lokalnego  utworzono nowe kierunki kształcenia ­- technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kelner, technik kucharz, technik obsługi turystycznej. Od 2010 roku liczba oddziałów zaczęła spadać i kształtowała się na poziomie 22 oddziałów.    

    W 2006 roku zapoczątkowano w szkole tradycję, obchodzenia rocznicy zdobycia Kamienia Pomorskiego w 1945 r. w niecodzienny sposób. W tym dniu, w mieście odbywają się liczne imprezy, upamiętniające to wydarzenie. U nas organizowany jest wtedy konkurs „Fantazje kulinarne na temat Kamienia Pomorskiego”, jak na szkołę gastronomiczną przystało.

W 2008 r. po raz kolejny nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Turystycznej „Przygoda 2008”, gdzie wywalczyli 2. miejsce.

W tym samym roku Jacek Jarema, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP, wymyślił i wprowadził w życie imprezę, która ma integrować środowisko nauczycielskie powiatu kamieńskiego. Jest to Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora ZSP i Starosty Kamieńskiego.

W 2009 roku sukcesem zakończyło się uczestnictwo uczniów naszego LO w konkursie ekologicznym „Czysty powiat”. Zdobyli oni 1. i 2. miejsce.

W tym samym roku, po raz kolejny młodzież pod opieką Małgorzaty Stromczyńskiej- Snopek, wywalczyła wysoką lokatę w ogólnopolskim finale Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”.

Szkoła prowadzi współpracę  ze szkołą partnerską we Frankfurcie n. Odrą, a od września 2010 roku ze szkołą serbskiego miasta Czaczak [Čačak]. W efekcie odbyło się już kilka wyjazdów naszej młodzieży do Niemiec i Serbii oraz gościliśmy uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół.

       Od roku 2010 funkcję wicedyrektora sprawuje Leszek Szefliński. Kierownikiem warsztatów szkolnych została  Anna Kraszewska.

       11.06.2011 r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 45- lecia Szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia, wybity został medal z wizerunkiem patrona szkoły Stanisława Staszica, który otrzymały osoby zasłużone dla naszej placówki.

W listopadzie 2011 roku oddano do użytku nowy internat na 28 miejsc, przy ul. Jedności Narodowej, a jego kierownictwo powierzono Izabeli Gawron- Borowiak.

2012- 2013


    Od stycznia do czerwca 2013 r.  w szkole realizowano projekt unijny  „Kompleksowy program rozwojowy Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami”. Wzięło w nim udział 175 uczniów technikum. W programie przewidziano zajęcia językowe, matematyczne, geograficzne, obsługi programów specjalistycznych z hotelarstwa oraz szkolenia „carving” i „barista”.

      W tym samym 2012 roku, reforma oświaty zlikwidowała niektóre typy szkół, a inne zostały przekształcone. Zniesiono Licea Profilowane, przekształcono technika kształcące w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego i technik usług gastronomicznych w jedno Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zlikwidowano stanowisko jednego wicedyrektora. Od 1.09.2012 r. szkołą kierują dyrektor Andrzej Swatowski i jego zastępca Leszek Szefliński.

W listopadzie 2012 roku nasza szkoła włączyła się do akcji zbierania elektroodpadów, w ramach Konkursu Ekologicznego „LOP kontra elektrośmieci”. Cel akcji to ochrona środowiska naturalnego oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów elektrycznych i elektronicznych. Do lutego 2013 roku, pozyskaliśmy 480 kg monitorów i telewizorów oraz ponad tonę komputerów, laptopów i sprzętu AGD!

     Ostatnie lata są trudne dla oświaty, ze względu na niż demograficzny. Od kilku lat prowadzimy w kwietniu intensywną akcję promocyjną, aby zachęcić absolwentów gimnazjów do nauki w naszej placówce. Organizujemy Dni Otwarte, wyjeżdżamy do okolicznych szkół z prezentacjami, kolportujemy ulotki i plakaty informacyjne z ofertą edukacyjną. Promocji szkoły służy też uczestnictwo w wielu lokalnych wydarzeniach i  imprezach. Wielokrotnie byliśmy obecni podczas Dni Powiatu,  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kiermaszów Świątecznych.

       W związku z obchodami 68. rocznicy zdobycia Kamienia Pomorskiego, 6 marca 2013 roku odbyła się w szkole 8. już edycja konkursu kulinarnego pod nazwą „Kamień Pomorski w zmysłach”. W tym dniu zaszczyciło nas swoją obecnością wielu ważnych gości, z panią starostą Beatą Kiryluk na czele.

2013-2016


    W 2013 roku, uczniowie rozpoczęli naukę w 17 klasach. Po raz pierwszy od 7 lat, nie powstała klasa technik- hotelarz z powodu zbyt małej liczby chętnych.

    Wybory samorządowe spowodowały zmiany w dyrekcji naszej placówki. W 2015 roku  Leszek Szefliński odszedł ze szkoły, aby objąć odpowiedzialne stanowisko wiceburmistrza Kamienia Pomorskiego. Funkcję wicedyrektora sprawuje od tego czasu Aneta Pintal.  

   Od kilku lat organizujemy bale charytatywne w okresie karnawałowym, które cieszą się dużą popularnością w środowisku kamieńskim. Dochód z imprez przeznaczany jest na doposażenie placówki: zakup rzutników multimedialnych, komputerów, ekranów, urządzeń niezbędnych w gastronomii.

    W lutym 2014 roku nasza szkoła jako jedyna w Kamieniu, wzięła udział w kolejnej edycji programu dla młodzieży "Mam haka na raka". Ta ogólnopolska akcja, której zadaniem jest angażowanie młodych ludzi do prowadzenie działań edukacyjnych i kształtowania postaw dorosłych Polaków,  poświęcona była nowotworowi węzłów chłonnych. 

    W tym samym czasie  rozpoczęła się realizacja projektu „Lokata na jutro”,  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatem są uczniowie naszej szkoły i ZSP w Wolinie. Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo zawodowe, staże, a także profesjonalne kursy barmana, baristy i carvingu. Zakupiony w ramach projektu sprzęt dydaktyczny, posłuży szkole przez kolejne lata.

    Co roku organizowane są  w naszej placówce Targi Edukacyjne, skierowane do uczniów klas maturalnych. Z ofertą wyższych uczelni zapoznają się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, Zespołu Szkół w Benicach oraz oczywiście nasi   maturzyści.

    W kalendarzu imprez stałą pozycją jest udział w obchodach rocznicy zdobycia Kamienia Pomorskiego.  Ważnym elementem uroczystości, są kolejne  edycje konkursu „Fantazje kulinarne na temat Kamienia Pomorskiego”.

    W kwietniu 2015 odbył się Turniej Carvingowy. Konkurs przeprowadzili najlepsi specjaliści carvingu w Polsce i świecie: Grzegorz Gniech (Wicemistrz Świata), Dominika Sadowska (Zdobywczyni Pucharu Polski) oraz Paweł Sztenderski (Mistrz Polski, Wicemistrz Świata). Cała ta trójka wraz z Wicestarostą Kamieńskim  Waldemarem Dubrawskim, zasiadła w komisji sędziowskiej, której przewodniczył Paweł Sztenderski.

    Tradycją stał się udział przedstawicieli społeczności szkolnej, w miejskich obchodach rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednym z punktów programu jest złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Staszica, patrona szkoły, który stoi na dziedzińcu naszej placówki.

Uczniowie zaangażowali się w akcję ”Szlachetna Paczka”. Młodzież wraz z nauczycielami i pracownikami naszej szkoły chętnie dzieliła się tym, czym mogła - przynoszono żywność i środki chemiczne. Została również przygotowana, przez nauczycieli, loteria fantowa, z której dochód przeznaczony był na zakup rzeczy niezbędnych dla rodzin.

     2016 rok to rok jubileuszu 50- lecia powstania naszej placówki. Uroczyste obchody odbyły się 11 czerwca 2016 roku w obecności szczecińskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli władz samorządowych, grona pedagogicznego, absolwentów, uczniów i sympatyków szkoły. Specjalnie na tę okazję opracowana została monografia szkoły, film z bogatą dokumentacją fotograficzną, liczne wystawy, występy i oczywiście poczęstunek. Był to niezapomniany dzień pełen wspomnień, wzruszeń i spotkań wielu pokoleń osób związanych z tym miejscem.

     1 września 2016 roku na placu apelowym stanęło 12 klas, w tym 3 klasy pierwsze (Technikum Żywienia, ZSZ- kucharz i wielozawodowa) . Nie została otworzona klasa hotelarska i liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy od uruchomienia). Z powodu małej liczby zgłoszeń nasi kandydaci trafili do LO im. Bolesława Krzywoustego, aby tam mogła powstać klasa mundurowa policyjno- pożarnicza.

2017

  W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołą zawodową w Kilonii, której celem było przeprowadzenie polsko- niemieckiej wymiany uczniów. Udało nam się zorganizować dwa projekty, pierwszy  w maju, drugi we wrześniu. Oba mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu przez  Polsko- Niemiecką Wymianę Młodzieży. Wzięła w nich udział 12 osobowa grupa uczniów klas gastronomicznych z Polski i 12 osobowa grupa niemiecka. W maju nasi uczniowie gościli w Kilonii, a we wrześniu to my byliśmy gospodarzami. Jak na szkoły gastronomiczne przystało motywem przewodnim obu spotkań była kuchnia polsko- niemiecka. Podczas pobytu czniowie sami przygotowywali  potrawy kuchni obu narodów i oczywiście je konsumowali. W planach jest kontynuacja współpracy w przyszłym roku.

    W związku z wprowadzeniem reformy oświaty we wrześniu 2017 roku, zmienia się struktura naszej szkoły. Od tego roku w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej wprowadzono branżową szkołę pierwszego stopnia. Kolejne zmiany czekają nas od roku szkolnego 2019/ 2020 wraz z wygaśnięciem gimnazjów.

  We wrześniu 2017 naukę w szkole rozpoczęło 12 klas, w tym Technika ( żywienia, hotelarz, obsługi turystycznej), LO, branżowa szkoła zawodowa (kucharz i wielozawodowa).

 W tym roku w ramach Drugiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ),  przedsięwzięcia zainaugurowanego przez Komisję Europejską, odbył się w szkole 23 listopada pokaz sztuki barmańskiej i kelnerskiej oraz konkurs kulinarny, którego hasłem było "Odkrywanie smaków regionalnych". Był to zarazem dzień otwarty, podczas którego uczniowie gimnazjów, mogli zapoznać się ze szkołą.

 W grudniu odbył się finał Szlachetnej Paczki. 24 rodziny otrzymały paczki żywnościowe, odzież, obuwie, pościel, biurko, sprzęt gospodarstwa domowego, opał, słodycze i zabawki. Agnieszka Okoń uczennica klasy III Technikum Żywienia,  lider Szlachetnej Paczki na terenie Kamienia Pomorskiego, zdobyła 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim w konkursie na "Najfajniejszego wolontariusza" zorganizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA, realizującego projekt Szlachetna Paczka.

2018- 2019

  Od 1.01.2018 roku do 31.01.2020 r.  w szkole realizowany jest projekt "Kamień w zmysłach", którego cele to wyrównywanie szans uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów, nabycie doświadczenia i kwalifikacji, doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
Wartość projektu wynosi 1.526.593,20 zł. Projekt zakłada możliwość skorzystania przez uczestników z następujących form wsparcia:
- staże zawodowe,
- kursy carvingu, rzeźbienia w mydle, dekorowania potraw, dietetyki, barmana, baristy, kelnerstwa,
- zajęcia pozalekcyjne psychoedukacyjne, zawodoznawcze, z obsługi programów komputerowych dla branży hotelarskiej,
- wycieczki zawodoznawcze,
- konkursy kulinarne i wiele wiele innych.

  Kolejny rok kontynuowana jest wymiana ze szkołą z Kilonii, finansowana przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.
W grudniu 2018 roku odszedł ze szkoły nasz długoletni dyrektor  Andrzej Swatowski, który od stycznia rozpoczyna w Golczewie kadencję wiceburmistrza.

Od 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele w naszej szkole przystąpili do ogólnopolskiego strajku zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w którym wysunięto postulaty płacowe. Strajk został  zawieszony bezterminowo od dnia 23.04.2019 r. 

  W czerwcu w wyniku konkursu nowym dyrektorem został  Jacek Golusda, nauczyciel matematyki i informatyki, pracujący w ZSP od kilku lat.

 1 września 2019 roku, na mocy uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Jest to efekt reformy oświaty z 2017 roku, likwidującej gimnazja.

  Na placu apelowym 2 września stanęli obok siebie uczniowie po 8. klasie szkoły podstawowej i ostatni rocznik kończący gimnazjum. Łącznie utworzono 15 klas. Są to klasy techników żywienia, ochrony środowiska, hotelarstwa, obsługi turystyki, a także branżowej szkoły I stopnia wielozawodowej i kucharskiej. W tym roku powiększyło się również grono nauczycielskie. Jednocześnie dwie nasze koleżanki przeszły na emeryturę.

 W grudniu po raz piąty uczniowie i nauczyciele ze szkoły, wraz z darczyńcami spoza szkoły, włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku przygotowano 210 paczek. 

2020-2022

 Od 2 stycznia 2020 roku realizowany jest w szkole projekt "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w szeregu kursów: carvingu, kelnerstwa, ręcznego wyrobu czekolady i pralin, barmana, baristy, alternatywnych metod parzenia kawy, latte art, dietetyki.
Uczniowie uczestniczą w wyjazdach zawodoznawczych i warsztatach kulinarnych ze sławnymi kucharzami. W dniach 08-10 czerwca 2020 r., wzięli udział w  „Warsztatach Kulinarnych z Autorytetem”w  Warszawie. Przez trzy dni, pod bacznym okiem szwajcarskiego szefa kuchni, zdobywcy trzech Gwiazdek Michelin Kurta Schellera, oficjalnego kucharza Episkopatu Giancarlo Russo oraz szefa kuchni Restauracji Moonsfera, Jarosława Uścińskiego, uczniowie poznawali tajniki kuchni śródziemnomorskiej, włoskiej oraz polskiej.
Inne formy wsparcia dostępne dla uczestników projektu to: zajęcia z doradztwa zawodowego i matematyki.
Projekt daje też możliwość  stypendium  dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego.

  Od 12 marca br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozpoczęła się nauka zdalna, która trwała do końca roku szkolnego.

  Zakończenie roku szkolnego odbyło się w reżimie sanitarnym, tylko w klasach maturalnych w końcu kwietnia i w czerwcu dla absolwentów klas zawodowych. Po raz pierwszy egzaminy maturalne nie odbyły się w maju, a zostały przełożone na czerwiec. Swoje świadectwa pozostali uczniowie odebrali dopiero we wrześniu.

  Nowy rok szkolny 2020/ 2021 rozpoczął się znów w reżimie sanitarnym. Były maski na twarzach, odstępy i obawy, jak potoczą się następne dni nauki w pandemii. Nauka stacjonarna trwała do 19 października, bo już od tego dnia rozpoczęła się nauka hybrydowa, czyli część klas miało uczyć się stacjonarnie, a druga część zdalnie. Już po tygodniu cała szkoła przeszła na nauczanie zdalne, które trwało do maja. Maturzystów żegnalismy w małym gronie złożonym z dyrekcji i wychowawców i niestety w reżimie sanitarnym, co oznaczało pojedyncze odbieranie świadectw ukonczenia szkoły, maseczki na twarzach. Ten rocznik był pierwszym od lat, któremu nie dane było uczestniczyć w balu studniówkowym i w tradycyjnym zakończeniu szkoły, z udziałem grona pedagogicznego i kolegów  i koleżanek z młodszych klas.

  Warto wspomnieć, że od września do końca grudnia, realizowane były zakupy książek do biblioteki szkolnej za niebagatelną sumę 15 tys. złotych , które to środki uzyskała szkoła z MEN i Starostwa Kamieńskiego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

   Rok szkolny 2021/ 2022 jest kolejnym rokiem nauki w pandemii. Zajęcia odbywają się w miarę normalnie, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dalej obowiązują maseczki, dezynfekcja, sprawdzana jest temperatura przy wejściu do szkoły. Zajęcia stacjonarne odbywają się na przemian ze zdalnymi w tych klasach, w których uczniowie lub nauczyciele chorują na koronawirusa.

  Odbył się szereg imprez szkolnych, jak choćby imprezy sportowe w ramach Licealiady, kursy unijne, akcja "Sprzątanie świata", dzień promocji szczecińskich uczelni, Dzień Edukacji Narodowej, Konkurs Pięknego Czytania, konkurs języka niemieckiego, szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości, Andrzejki.

  Od 14 grudnia zajęcia stacjonarne zostały zawieszone ze względu na sytuację epidemiologiczną. Uczniowie wrócili do szkoły dopiero po nowym roku.

Kolejny rocznik maturzystów nie celebrował 100 dni przed maturą Balem Studniówkowym.

  Sukcesem zakończyły się starania szkoły o akredytację Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Podpisana umowa gwarantuje Szkole ponad 57 000 euro na realizację tego projektu w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

  Z powodu rezygnacji Jacka Golusdy z funkcji, od lutego 2022 roku obowiązki dyrektora pełni dotychczasowa wicedyrektor Aneta Pintal.

   W maju 2022 roku 12 osobowa grupa uczniów z 1, 2 i 3 klas technik hotelarstwa oraz 2 technik żywienia, pod opieką nauczycieli udała się na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec. Kolejna grupa wyjechała w październiku 2022. Obie grupy odbywały praktyki w hotelach położonych w kilku miejscowościach pięknej Turyngii. Jest to pierwsza 24 osobowa grupa uczniów, która skorzystała z tej formy praktycznej nauki zawodu. Wyjazdy w ramach projektu Erasmus + to nie tylko szansa na zdobycie umiejętności zawodowych i językowych, ale także doskonała możliwość poznania kultury innego kraju, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

  Wrzesień zaczął się w szkole bez dyrektora, w związku z nie rozstrzygniętym konkursem. Funkcję p.o. dyrektora sprawuje Jacek Jarema. Pomimo zawirowań z najważniejszym stanowiskiem w szkole, placówka funkcjonuje nadal. Odbywają się lekcje i imprezy szkolne. We wrześniu rozpoczyna naukę ponad trzystu młodych ludzi w klasach technikum o profilu gastronomicznym, hotelarskim, ekonomicznym, ochrony środowiska, informatycznym, a w szkole branżowej funkcjonują klasy wielozawodowe i kucharz.

  W bibliotece realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Za dofinansowanie zostały zakupione do szkolnej biblioteki nowości książkowe, drukarka, biurko, monitor komputerowy, regały i wykładzina.

  Wśród imprez organizowanych w tym roku szkolnym warto wspomnieć obchody Święta Niepodległości, Otrzęsiny klas pierwszych, VII edycję konkursu Stół Okolicznościowy, Andrzejki, Mikołajki, czy Studniówkę, która powróciła do kalendarza imprez po trzech latach.
W okresie przedświątecznym gościliśmy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na warsztatach cukierniczych.

Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali XIV już Turniej Piłki Siatkowej o puchar dyrektora szkoły.

2023

W lutym odbył się kolejny konkurs, w wyniku którego szkoła zyskała od 1 marca 2023 roku dyrektora, w osobie Jacka Golusdy. Stanowisko wicedyrektora powierzono Annie Jurewicz, a kierownikiem warsztatów gastronomicznych została Joanna Książek-Halec.