Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72-400 Kamień Pomorski. Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 38 20 472; adresu e-mail: sekretariat@zspkamien.com

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim
  2. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  3. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.