Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica
w Kamieniu Pomorskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zspkamien.edupage.org/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02,
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron, internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

 • brak modułu powiększania czcionki,
 • brak modułu zmiany kontrastu,
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Skróty klawiaturowe

 

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17,

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły – Jacek Golusda

E-mail: sekretariat@zspkamien.com

Telefon: 91 38 20 472                               

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę    do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

E-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Telefon: 91 442-75-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica znajduje się w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7. Budynek internatu szkolnego znajduje się w Kamieniu Pomorski przy ulicy Jedności Narodowej 5.

Parking

Możliwe jest korzystanie z parkingu znajdującego się przy budynku szkoły, warsztatów szkolnych i internatu szkolnego. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście główne do szkoły znajduje się na poziomie gruntu. Wejście do budynków ZSP  stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle ościeżnicy powyżej 90 cm. Osoba       z niepełnosprawnością ruchową bez przeszkód może dostać się do holu szkolnego. W holu  znajduje się portiernia a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji. Toalety niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. W szkole wąskie klatki schodowe, brak możliwości zamontowania dodatkowych wind komunikacyjnych, podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń   w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Warsztaty szkolne umiejscowione są na poziomie gruntu. Brak barier architektonicznych umożliwiających poruszanie się osobą niepełnosprawny ruchowo.  Brak  toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Internat szkolny posiada jedno wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku internatu stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości  w świetle ościeżnicy powyżej 90 cm. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie  do obsługi interesantów:

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej         ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu              do budynku z psem asystującym  bądź z psem przewodnikiem. Obsługa osób, dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów            jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywa się na parterze, w holu szkolnym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.